หน้าหลัก > นักลงทุนสัมพันธ์ > การประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น
2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 2555 2554 2553 2552
การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเอกสารประกอบ  
แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
(แบบ ก)
ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และเอกสารประกอบ  
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แบบ ข) ดาวน์โหลด
แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (แบบ ค) ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 85 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 85 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย :  
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลด
2. รายงานประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
3. เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 ดาวน์โหลด
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ดาวน์โหลด
5. เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการเข้าร่วม ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 85 ดาวน์โหลด
6. ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
7. ข้อบังคับบริษัทฯในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการ ดาวน์โหลด
8. หนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2560 เป็นรูปเล่ม ดาวน์โหลด
9. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
10. ขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ฉบับเต็ม ดาวน์โหลด

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเอกสารประกอบ  
แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
(แบบ ก)
ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และเอกสารประกอบ  
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แบบ ข) ดาวน์โหลด
แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (แบบ ค) ดาวน์โหลด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย :  
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 84 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ดาวน์โหลด
2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) ดาวน์โหลด
3. เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
4. ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
5. แบบหนังสือมอบฉันทะ
  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
6. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการ ดาวน์โหลด
7. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
8. ขั้นตอนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ฉบับเต็ม ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 84 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 84 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย :  
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 83 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ดาวน์โหลด
2. แผ่นข้อมูลรายงานประจำปี 2559 ซึ่งประกอบด้วยสำเนางบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
3. เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 ดาวน์โหลด
4. เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 ดาวน์โหลด
5. เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการเข้าร่วม ประชุมสามัญประจาปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 84 ดาวน์โหลด
6. ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ดาวน์โหลด
  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
7. ข้อบังคับบริษัทฯในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการ ดาวน์โหลด
8. หนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2559 เป็นรูปเล่ม ดาวน์โหลด
9. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
10. ขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ฉบับเต็ม ดาวน์โหลด

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเอกสารประกอบ  
แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
(แบบ ก)
ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และเอกสารประกอบ  
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (แบบ ข) ดาวน์โหลด
แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (แบบ ค) ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 83 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 83 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย :  
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 82 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ดาวน์โหลด
2. แผ่นข้อมูลรายงานประจำปี 2558 ซึ่งประกอบด้วยสำเนางบการเงินสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดาวน์โหลด
3. เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 ดาวน์โหลด
4. เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการเข้าร่วม ประชุมสามัญประจาปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 83 ดาวน์โหลด
5. ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ดาวน์โหลด
  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
6. ข้อบังคับบริษัทฯในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการ ดาวน์โหลด
7. หนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจาปี 2558 เป็นรูปเล่ม ดาวน์โหลด
8. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ฉบับเต็ม ดาวน์โหลด

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเอกสารประกอบ  
แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
(แบบ ก)
ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และเอกสารประกอบ  
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (แบบ ข) ดาวน์โหลด
แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (แบบ ค) ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 82 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 82 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย :  
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 81 ดาวน์โหลด
2. รายงานประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
3. เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 ดาวน์โหลด
4. เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9 ดาวน์โหลด
5. เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 82 ดาวน์โหลด
6. ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ดาวน์โหลด
  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
7. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการ ดาวน์โหลด
8. หนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2557 เป็นรูปเล่ม ดาวน์โหลด
9. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ฉบับเต็ม ดาวน์โหลด

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเอกสารประกอบ  
แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
(แบบ ก)
ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และเอกสารประกอบ  
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (แบบ ข) ดาวน์โหลด
แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (แบบ ค) ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 81 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 81 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย :  
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 80 ดาวน์โหลด
2. รายงานประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
3. เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 ดาวน์โหลด
4. เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำผู้ถือหุ้นครั้งที่ 81 ดาวน์โหลด
5. ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
7. หนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2556 เป็นรูปเล่ม ดาวน์โหลด
8. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเอกสารประกอบ  
แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
(แบบ ก)
ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และเอกสารประกอบ  
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข) ดาวน์โหลด
แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการ (แบบ ค) ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 80 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 80 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย :  
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 79 ดาวน์โหลด
2. รายงานประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
3. เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6.1 และ 6.2 ดาวน์โหลด
4. เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำผู้ถือหุ้นครั้งที่ 80 ดาวน์โหลด
5. ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
  แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
7. หนังสือแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2555 เป็นรูปเล่ม ดาวน์โหลด
8. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด

การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม และเอกสารประกอบ  
แบบเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
(แบบ ก)
ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ และเอกสารประกอบ  
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข) ดาวน์โหลด
แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นกรรมการ (แบบ ค) ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 79 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 79 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย :  
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 78 ดาวน์โหลด
2. รายงานประจำปี 2554 ดาวน์โหลด
3. เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.1 และ 5.2 ดาวน์โหลด
4. เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำผู้ถือหุ้นครั้งที่ 79 ดาวน์โหลด
5. ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะ ข ดาวน์โหลด
6. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการ ดาวน์โหลด
7. หนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2554 เป็นรูปเล่ม ดาวน์โหลด
8. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 78 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 78 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย :  
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 77 ดาวน์โหลด
2. รายงานประจำปี 2553 ดาวน์โหลด
3. เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวาระที่ 10.1 ดาวน์โหลด
4. หนังสือมอบฉันทะ และ เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 78 ดาวน์โหลด
5. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
6. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการ ดาวน์โหลด
7. หนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2553 เป็นรูปเล่ม ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 77 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 77 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย :  
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 76 ดาวน์โหลด
2. รายงานประจำปี 2552 ดาวน์โหลด
3. เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.1 ดาวน์โหลด
4. หนังสือมอบฉันทะ และ เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 77 ดาวน์โหลด
5. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
6. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการ ดาวน์โหลด
7. หนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2252 เป็นรูปเล่ม ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 76 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 76 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย :  
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 75 ดาวน์โหลด
2. รายงานประจำปี 2551 ดาวน์โหลด
3. เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.1 ดาวน์โหลด
4. หนังสือมอบฉันทะ และ เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 76 ดาวน์โหลด
5. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
6. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 75 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 75 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย :  
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 74 ดาวน์โหลด
2. รายงานประจำปี 2550 ดาวน์โหลด
3. เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5.1 ดาวน์โหลด
4. หนังสือมอบฉันทะ และ เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 75 ดาวน์โหลด
5. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
6. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด

Ver peliculas online