หน้าหลัก > นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน
ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ
:
รับเหมาก่อสร้าง
เลขทะเบียนบริษัท
:
0107535000281
ทุนจดทะเบียน
:
จำนวน 1,102,904,144 บาท (1,102,904,144 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท)
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
:
จำนวน 1,027,904,144 บาท (1,027,904,144 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
:
เลขที่ 727 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ +66 2 338 8000
โทรสาร +66 2 338 8090
http://www.cn-thai.co.th
สาขาที่ 1
:
เลขที่ 494 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์ +66 038 066 424-7
โทรสาร +66 038 066 428
สาขาที่ 2
:
เลขที่ 39 ซอยนิมิตใหม่ 64 แขวงสามวาตะวันออก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510
เลขานุการบริษัท
:
นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ โทรศัพท์ + 66 2 338 8100
E-mail: surasakos@cn-thai.co.th
นักลงทุนสัมพันธ์
:
นางภาณี เจริญเจริญชัย โทรศัพท์ +66 2 338 8077
E-mail: phaneech@cn-thai.co.th
ข้อมูลบริษัทย่อยและบริษัทอื่น
บริษัท ซีเอ็นที โฮลดิ้งส์ จำกัด
ประเภทธุรกิจ
:
รับเหมาก่อสร้างและลงทุนในหุ้น
ทุนจดทะเบียน
:
จำนวน 50,000,000 บาท (หุ้นสามัญ จำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
:
50,000,000 บาท (หุ้นสามัญ จำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)
ที่ตั้ง
:
เลขที่ 727 ถนนลาซาล แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ +66 2 338 8000
โทรสาร +66 2 338 8090
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (เมียนมาร์) จำกัด
ประเภทธุรกิจ
:
รับเหมาก่อสร้างทั่วไป บริการวิศวกรรมต่างๆ และบริการที่เกี่ยวเนื่อง
ทุนจดทะเบียน
:
จำนวน 500,000 เหรียญสหรัฐ (มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐ)
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
:
200,000 เหรียญสหรัฐ (มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐ)
ที่ตั้ง
:
เลขที่ 24/C นัทเมาท์ เยคธาร์ สตรีท | ปาฮัน ทาวน์ชิป | ย่างกุ้ง | สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
โทรศัพท์ / โทรสาร +951 540 188
E-mail: cnmyanmar16@gmail.com
บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (กัมพูชา) จำกัด
ประเภทธุรกิจ
:
รับเหมาก่อสร้างทั่วไป บริการวิศวกรรมต่างๆ และบริการที่เกี่ยวเนื่อง
ทุนจดทะเบียน
:
จำนวน 100,000 เหรียญสหรัฐ (มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐ)
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
:
100,000 เหรียญสหรัฐ (มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐ)
ที่ตั้ง
:
เลขที่ 345 ถนนทางหลวงหมายเลข 4 (กม. 16)
บ้านพุม โทรเปรียง ตูล แขวง กัมโบล เขตปอร์เซน เซย์ | พนมเปญ | ราชอาณาจักรกัมพูชา
โทรศัพท์ +885 23 366 3423
E-mail: cambodiaacn-thai.co.th

บุคคลอ้างอิง

ผู้สอบบัญชี
:
นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377 และ/หรือ
นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4604 และ/หรือ
นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4451
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
:
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา เลขที่ 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ +66 2 264 9090
โทรสาร +66 2 264 0789-90
นายทะเบียนหลักทรัพย์
:
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ +66 2 009 9690-91
โทรสาร +66 2 009 9992
ธนาคารหลัก
:
ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ + 66 2 231 4333
โทรสาร +66 2 236-8281-2
Website: http://www.bangkokbank.com
 
:
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ : 1222 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ +66 2 296-2000
โทรสาร +66 2 683-1304
Website: http://www.krungsri.com
 
:
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
สำนักพหลโยธิน : 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ +66 2 273-1050-55
โทรสาร +66 2 273-1090
Website: http://www.kasikornbank.com
 
:
ธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ +66 2 613-4399
โทรสาร +66 2 242-3089
Website: http://www.tmbbank.com
Ver peliculas online