หน้าหลัก > นักลงทุนสัมพันธ์ > โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
บริษัทย่อย ประเภทธุรกิจ จัดตั้งขึ้นในประเทศ ทุนชำระแล้ว สัดส่วนการถือร้อยละ
บจ. ซี เอ็น ที โฮลดิ้งส์ รับเหมาก่อสร้าง ไทย 50.0 ล้านบาท 60
บจ. คริสเตียนีและนีลเส็น
(เมียนมาร์) จำกัด
รับเหมาก่อสร้าง
และบริการวิศวกรรมต่างๆ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 0.3 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 100
บจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (กัมพูชา) จำกัด รับเหมาก่อสร้าง และบริการวิศวกรรมต่างๆ ราชอาณาจักรกัมพูชา 0.1 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา 100
Ver peliculas online