หน้าหลัก > นักลงทุนสัมพันธ์ > คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการ
ขนาดไฟล์: 363 KB.

การกำกับดูแลกิจการ หรือ Corporate Governance หมายถึง ระบบที่จัดให้มีโครงสร้างและกระบวนการของความสัมพันธ์ระหว่าง คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน นำไปสู่ความเจริญเติบโตและเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นใน ระยะยาว โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการ กำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งยึดหลักความเท่าเทียมกันความโปร่งใสและตรวจสอบได้อันแป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างพัฒนาองค์กร บุคลากร และ ขับเคลื่อนกิจการให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถตอบสนองความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย สร้างความเชื่อถือ ความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสีย สาธารณชนและสังคม เพื่อให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเกิดขึ้นภายในบริษัทฯ ตลอดจนสร้างผลประโยชน์สูงสุด ต่อทั่วทั้งบริษัทฯ ให้สามารถดำเนินกิจการได้ตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติให้จัดทำ “คู่มือการกำกับดูแลกิจการ” ของบริษัทฯ ขึ้น สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทำการทบทวนนโยบายและประเมินผลการปฏิบัติตาม นโยบาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ศึกษาทำความเข้าใจและนำไปสู่ การส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้องทั่วทั้งองค์กร เพื่อสร้างแรงผลักดันองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน ทั้งนี้ แนวทางของการ กำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทได้กำหนดให้สอดคล้องกับ “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2557” ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย อันมีรายละเอียดจำแนกออกเป็น 7 หมวด ดังนี้

  1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
  2. การปฎิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
  3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
  4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
  5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
  6. นโยบายการควบคุมและการบริหารความเสี่ยง
  7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการนี้ เท่าที่ เกี่ยวข้องและเหมาะสม

Ver peliculas online