ประวัติบริษัท

ปัจจุบัน

87 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ แล้วเสร็จไปแล้วมากกว่า 1,500 โครงการ ทั้งงานในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน

ปัจจุบันนี้ บริษัทฯ เป็นผู้นำด้านการก่อสร้างในประเทศไทยโดยได้ขยายการบริการด้านก่อสร้างอย่างหลากหลายมากขึ้น ครอบคลุมงานต่างๆ ทั้งงานออกแบบ การออกแบบและก่อสร้างอาคารประเภทต่างๆ งานวิศวกรรม งานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค งานติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ทั้งนี้ยังครอบคลุมไปถึงการบริการด้านงานระบบเครื่องกลและไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาลและปรับอากาศอย่างครบวงจร

Ver peliculas online