หน้าหลัก > นักลงทุนสัมพันธ์ > นโยบายและการจ่ายเงินปันผล
นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานในปีนั้นๆ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน และจากการตีความโดยสภาวิชาชีพบัญชี) หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใดและหากการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

ในส่วนของบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ของบริษัทฯ ยังไม่ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล เงินปันผล (บาท/หุ้น) วันผลประกอบการ
27/02/61
13/03/61
08/05/61
เงินสดปันผล
0.05
01/07/60-31/12/60
11/08/60
23/08/60
08/09/60
เงินสดปันผล
0.05
01/01/60-30/06/60
27/02/60
23/03/60
08/05/60
เงินสดปันผล
0.05
01/10/59-31/12/59
14/11/59
24/11/59
13/12/59
เงินสดปันผล
0.05
01/01/59-30/09/59
26/02/59
-
-
ไม่จ่ายเงินปันผล
-
01/01/58-31/12/58
26/02/58
-
-
ไม่จ่ายเงินปันผล
-
01/07/57-31/12/57
08/08/57
20/08/57
05/09/57
เงินสดปันผล
0.05
01/01/57-30/06/57
27/02/57
11/03/57
06/05/57
เงินสดปันผล
0.05
01/10/56-31/12/56
14/11/56
26/11/56
13/12/56
เงินสดปันผล
0.05
01/07/56-30/09/56
09/08/56
21/08/56
06/09/56
เงินสดปันผล
0.05
01/04/56-30/06/56
15/05/56
28/05/56
14/06/56
เงินสดปันผล
0.05
01/01/56-31/03/56
20/02/56
12/04/56
02/05/56
เงินสดปันผล
0.22
01/10/55-31/12/55
20/02/56
12/04/56
02/05/56
หุ้นปันผล
1:1(1)
-
13/11/55
26/11/55
12/12/55
เงินสดปันผล
0.10
01/07/55-30/09/55
10/08/55
22/08/55
10/09/55
เงินสดปันผล
0.10
01/04/55-30/06/55
15/05/55
28/05/55
15/06/55
เงินสดปันผล
0.10
01/01/55-31/03/55
27/02/55
18/04/55
08/05/55
เงินสดปันผล
0.30
01/01/54-31/12/54
28/02/54
19/04/54
06/05/54
เงินสดปันผล
0.60
01/01/53-31/12/53
02/03/53
19/04/53
07/05/53
เงินสดปันผล
0.20
01/01/52-31/12/52
26/02/52
04/05/52
20/05/52
เงินสดปันผล
0.08
01/01/51-31/12/51
26/02/51
22/04/51
09/05/51
เงินสดปันผล
0.10
01/01/50-31/12/50

(1)จ่ายจากกำไรสะสม

Ver peliculas online