หน้าหลัก > นักลงทุนสัมพันธ์ > ปฏิทินนักลงทุน
ปฏิทินนักลงทุน
วันที่ รายละเอียด
27 พฤศจิกายน 2561
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2561
เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
28 สิงหาคม 2561
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2561
เวลา 16.30 - 17.45 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
28 พฤษภาคม 2561
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2561
เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
24 เมษายน 2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เวลา 10:30 น. โรงแรมอวานี เอเทรียม บางกอก เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
13 มีนาคม 2561
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2560
เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
29 พฤศจิกายน 2560
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2560
เวลา 11:20 - 12:35 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
29 สิงหาคม 2560
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2560
เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2 สิงหาคม 2560
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม บางกอก
30 พฤษภาคม 2560
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2560
เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
24 เมษายน 2560
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม บางกอก
14 มีนาคม 2560
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2559
เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
29 พฤศจิกายน 2559
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2559
เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
30 สิงหาคม 2559
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2559
เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7 มิถุนายน 2559
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2559
เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22 เมษายน 2559
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เวลา 10.30 น. ณ ห้องบุษราคัม
โรงแรมอวานี เอเทรียม บางกอก เลขที่ 1880
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
15 มีนาคม 2559
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2558
เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุม 603 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1 ธันวาคม 2558
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2558
เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1 กันยายน 2558
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2558
เวลา 13.00 - 14.00 น. ณ ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2 มิถุนายน 2558
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2558
เวลา 11.20 - 12.35 น. ณ ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
30 เมษายน 2558
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
เวลา 10.30 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม บางกอก เลขที่ 1880
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
17 มีนาคม 2558
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2557
เวลา 9.00 - 10.00 น. ณ ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2 ธันวาคม 2557
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2557
เวลา 11.20 - 12.35 น. ณ ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1 กันยายน 2557
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2557
เวลา 11.20 - 12.35 น. ณ ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2 มิถุนายน 2557
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2557
เวลา 11.20 - 12.35 น. ณ ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
22 เมษายน 2557
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
เวลา 10.30 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมเอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
3 มีนาคม 2557
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2556
เวลา 11.10 - 12.00 น. ณ ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
4 ธันวาคม 2556
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2556
เวลา 10.45 - 12.15 น. ณ ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2 กันยายน 2556
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2/2556
เวลา 10.45 - 12.15 น. ณ ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10 มิถุนายน 2556
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1/2556
เวลา 9.00 - 10.30 น. ณ ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10 เมษายน 2556
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
เวลา 10.30 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอมารี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
27 กุมภาพันธ์ 2556
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4/2555
เวลา 14.45 - 16.00 น. ณ ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3 ธันวาคม 2555
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3/2555
เวลา 10.45 - 12.15 น. ณ ห้อง 1101 ชั้น 11 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
10 เมษายน 2555
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
เวลา 10.30 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอมารี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
8 เมษายน 2554
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 451 ถนนลาซาล (สุขุมวิท 105) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
9 เมษายน 2553
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
เวลา 9.30 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอมารี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
30 เมษายน 2552
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
เวลา 10.30 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอมารี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
10 เมษายน 2551
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
เวลา 9.30 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอมารี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
Ver peliculas online