คณะผู้บริหาร
1. นายคูชรู คาลี วาเดีย
กรรมการผู้จัดการ

อายุ : 55 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :
11 พฤศจิกายน 2554

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี - สถิติ, คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอมเบย์
 • ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากสถาบันผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศอินเดีย

การอบรม

 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - พ.ศ. 2548 หลักสูตร "Directors Certification Program" (DCP) Class 64/2005

ประสบการณ์ทำงาน

 • พ.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย)จำกัด(มหาชน)
 • พ.ย. 2554 - พ.ย. 2556 กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย)จำกัด(มหาชน)
 • 27 เม.ย.2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แกมมอน เอ็นจิเนียร์ส แอนด์ คอนเเทรคเตอร์ส ไพรเวท ลิมิเต็ด
 • พ.ศ.2542 - ปัจจุบัน กรรมการ(การเงิน) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด
 • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิ เอเทรียม โฮเต็ล จำกัด
 • พ.ศ. 2537 - 2542 กรรมการ (การเงินและบัญชี) กลุ่มบริษัท แม็กซ์วิน จำกัด
 • พ.ศ. 2540 - 2541 ผู้อำนวยการ (การเงินและการจัดการ) บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัด
 • พ.ศ. 2533 - 2537 ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน กลุ่มบริษัท แม็กซ์วิน จำกัด
 • พ.ศ. 2531 - 2533 ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท เอ.เอฟ.เฟอร์กูสัน แอนด์ โค
2. นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

อายุ : 49 ปี

วันที่ได้รับแต่งตั้ง :
1 ธันวาคม 2552

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8290

การอบรม

 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - พ.ศ. 2558 หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide
  - พ.ศ. 2555 หลักสูตร Company Reporting Program
  - พ.ศ. 2555 หลักสูตร Director Certification Program
  - พ.ศ. 2553 หลักสูตร Company Secretary Program

ประสบการณ์ทำงาน

 • ก.ย. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • มี.ค. 2553 - ส.ค. 2555 กรรมการและเลขานุการบริษัท / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ธ.ค. 2552 - มี.ค. 2553 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2547 - 2552 Managing Director, Vice President-Internal Audit (N-Park's Group), Natural Park PCL.
 • พ.ศ. 2543 - 2547 Assistant VP (Budgeting Division), Bank of Asia (ABN Amro Member) / UOB Bank
 • พ.ศ. 2537 - 2543 Accounting Manager, Tax Advisor & Attorney-at-law George & Killeen P.C. Ltd.
3. นายวิเทศ รัตนากร
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ

อายุ : 52 ปี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.BA) มหาวิทยาลัยวอร์วิค (University of Warwick) ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาโท บริหารงานก่อสร้าง (M.SC) มหาวิทยาลัยบาร์ท (University of Bath) ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม

 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - พ.ศ. 2560 หลักสูตร “Directors Certification Program” (DCP)

ประสบการณ์ทำงาน

 • มิ.ย.2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจงานอุตสาหกรรมบริการและที่พักอาศัย บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • เม.ย.2560 - พ.ค.2561 กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ม.ค.2560 - เม.ย.2560 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ก.พ.2559 - ธ.ค.2559 ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และกลยุทธ์ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ก.ย. 2555 - ก.พ.2559 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคนิค บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)จำกัด(มหาชน)
 • พ.ค. 2552 - ส.ค. 2555 ผู้จัดการอาวุโส QSHE & Construction Development (Quality Safety Health Environment & Construction Development)
 • พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2551 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพาณิชยกรรม และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายก่อสร้าง บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2541 ผู้จัดการฝ่ายพาณิชยกรรม บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น จำกัด(ประเทศอังกฤษ)
 • พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2538 ผู้จัดการฝ่ายพาณิชยกรรม ควบคุมดูแลงานโครงการแฟชั่นไอร์แลนด์ กรุงเทพมหานคร บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2536 วิศวกรด้านการวิเคราะห์ต้นทุน บริษัท Tara Widnells Ltd. (Australia) สาขากรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2535 ศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านบริหารงานก่อสร้าง (M.SC) มหาวิทยาลัยบาร์ท (University of Bath) ประเทศอังกฤษ
 • พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2533 วิศวกรออกแบบ บริษัท Waterman Consult Engineering Partnership ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
4. นายมนู เบ็ญจมณี
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจงานอาคารทั่วไป

อายุ : 58 ปี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาโยธา) วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตกรุงเทพ

ประสบการณ์ทำงาน

 • ธ.ค.2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจงานอาคารทั่วไป บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2559 - ธ.ค.2560 ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจงานอาคารทั่วไป บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2556 - 2559 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายก่อสร้าง บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2555 - 2556 ผู้จัดการโครงการอาวุโส บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2539 - 2555 ผู้จัดการฝ่ายทำสัญญาโครงการโรงเรียนเตรียมทหาร (นครนายก) บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2538 - 2539 ผู้จัดการฝ่ายทำสัญญาโครงการดุสิตาเพลินจิต บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2537 - 2538 ผู้จัดการโครงการ Delta Petchkasem, Siam Society, Sandoz Canteen และ Caltex Gas Station บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2536 - 2537 ผู้จัดการโครงการ Thanyathanee Golf Course บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2535 - 2536 ผู้จัดการโครงการ PTT บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2534 - 2535 ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ Meyer Factory บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2533 - 2534 วิศวกรโครงการ Cerebos New Factory บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2532 - 2533 ผู้ช่วยวิศวกรโครงการ Sun Paratech บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2530 - 2532 เจ้าหน้าที่ประเมิณราคา ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2529 - 2530 วิศวกรภาคสนาม โครงการ MMC Godown Tanud Trading Co., Ltd.
 • พ.ศ.2528 - 2529 วิศวกรภาคสนาม โครงการ P.CC (Project of U.S. Embassy) Ohmon Kensetsu Corp., Ltd.
5. นายพงษ์ศักดิ์ ดิฐพงศ์ภักดี
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

อายุ : 52 ปี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาโยธา) มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ (ม.อ.)

ประสบการณ์ทำงาน

 • ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2559 - ธ.ค. 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2556 - 2559 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายก่อสร้าง บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2555 ผู้จัดการโครงการอาวุโส บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2539 - 2555 ผู้จัดการโครงการ กระดาษศรีสยาม สามพราน นครปฐม บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2539 ผู้จัดการโครงการแมคโคร สุราษฏร์ธานี บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2538 - 2539 ผู้จัดการโครงการ บ้านบุศรินทร์ ประชาอุทิศ กรุงเทพฯ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2538 รองผู้จัดการโครงการ บ้านปทุมวัน เรสซิเด้นท์ กรุงเทพฯ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2535 - 2538 วิศวกรโครงการ อาร์เอส ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ, ฟิวเจอร์ พาร์ค พลาซ่า รังสิต กรุงเทพฯ และ วีเอส ไทย เฮอริค แฟคทอรี่ ปราจีนบุรี Singkee Co., Ltd.
 • พ.ศ. 2532 - 2535 วิศวกรสนามโครงการ ไทยนิปปอน ฟู้ด แฟคทอรี่ อยุธยา, โรงแรมไฮแอทเอราวัณ กรุงเทพฯ และมักกะสัน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ บริษัท ไทยเซอิ ไทยแลนด์ จำกัด
6. นายปองศักดิ์ สุทธปรีดา
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจงานก่อสร้างทั่วไปและงานระบบ

อายุ : 51 ปี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ทำงาน

 • ธ.ค.2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจงานก่อสร้างทั่วไปและงานระบบ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 2559 - ธ.ค. 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจงานก่อสร้างทั่วไปและงานระบบ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2557 - 2559 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายก่อสร้าง บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2555 - 2557 ผู้จัดการโครงการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2540 - 2555 วิศวกรเครื่องกล โครงการอาคารรับรองโรงเรียนเตรียมทหาร นครนายก บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2538 - 2540 วิศวกรเครื่องกล โครงการวอเตอร์คลิฟ กรุงเทพฯ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2537 - 2538 วิศวกรเครื่องกล โครงการเอสอา พลาซ่า รามอินทรา กรุงเทพฯ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2536 - 2537 วิศวกรเครื่องกลงานระบบแอร์คอนดิชั่น โครงการโรงพยาบาล พระนางเจ้าสิริกิตต์ สัตหีบ ชลบุรี
 • พ.ศ. 2533 - 2536 วิศวกรเครื่องกล โครงการทุ่งสง นครศรีธรรมราช บริษัท สยาม ซีเมนต์ จำกัด
7. นายวัชระ พรหมขุนทอง
ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจงานอุตสาหกรรมและกลุ่มงานค้าปลีกค้าส่ง

อายุ : 52 ปี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาโยธา) มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ (ม.อ.)

ประสบการณ์ทำงาน

 • ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจงานอุตสาหกรรมและกลุ่มงานค้าปลีกค้าส่ง บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2559 - ธ.ค. 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจงานอุตสาหกรรมและกลุ่มงานค้าปลีกค้าส่ง บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2556 - 2559 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายก่อสร้าง บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2555 ผู้จัดการโครงการอาวุโส บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2539 - 2554 ผู้จัดการโครงการอาคารสายใจไทย สรรพาวุธ กรุงเทพฯ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2538 - 2539 ผู้จัดการโครงการบ้านปทุมวัน เรสซิเด้นท์ กรุงเทพฯ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2537 วิศวกรภาคสนามโครงการธนาคารไทยพาณิชย์ พาร์ค พลาซ่า รัชโยธิน กรุงเทพฯ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) วิศวกรโครงการแมคโคร หาดใหญ่ สงขลา บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2536 วิศวกรภาคสนามโครงการโรงงานนวนคร เนสท์เล่ ประเทศไทย บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2534 - 2536 วิศวกรภาคสนามโครงการโรงพยาบาล พลับพลาชัย บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2534 วิศวกรภาคสนามโครงการลุมพินี ทาวเวอร์ บริษัท คริสเตียน & ฮอสล์แมน จำกัด
 • พ.ศ. 2533 - 2534 วิศวกรภาคสนามโครงการสีลม คอมเพล็กซ์ บริษัท อิตาเลียนไทย จำกัด
8. นายวิเทศ รัตนากร
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจงานอุตสาหกรรมบริการและที่พักอาศัย

อายุ : 52 ปี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.BA) มหาวิทยาลัยวอร์วิค (University of Warwick) ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาโท บริหารงานก่อสร้าง (M.SC) มหาวิทยาลัยบาร์ท (University of Bath) ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม

 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - พ.ศ. 2560 หลักสูตร “Directors Certification Program” (DCP)

ประสบการณ์ทำงาน

 • มิ.ย.2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจงานอุตสาหกรรมบริการและที่พักอาศัย บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • เม.ย.2560 - พ.ค.2561 กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ม.ค.2560 - เม.ย.2560 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ก.พ.2559 - ธ.ค.2559 ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และกลยุทธ์ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ก.ย. 2555 - ก.พ.2559 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคนิค บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)จำกัด(มหาชน)
 • พ.ค. 2552 - ส.ค. 2555 ผู้จัดการอาวุโส QSHE & Construction Development (Quality Safety Health Environment & Construction Development)
 • พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2551 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพาณิชยกรรม และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายก่อสร้าง บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2541 ผู้จัดการฝ่ายพาณิชยกรรม บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น จำกัด(ประเทศอังกฤษ)
 • พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2538 ผู้จัดการฝ่ายพาณิชยกรรม ควบคุมดูแลงานโครงการแฟชั่นไอร์แลนด์ กรุงเทพมหานคร บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2536 วิศวกรด้านการวิเคราะห์ต้นทุน บริษัท Tara Widnells Ltd. (Australia) สาขากรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2535 ศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านบริหารงานก่อสร้าง (M.SC) มหาวิทยาลัยบาร์ท (University of Bath) ประเทศอังกฤษ
 • พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2533 วิศวกรออกแบบ บริษัท Waterman Consult Engineering Partnership ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
9. นายพิเชฐ นิ่มพาณิชย์
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

อายุ : 55 ปี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

 • พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ส.ค. 2556 - 2559 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2550 - 2556 รองประธานกรรมการบริหารอาวุโส บริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2545 - 2550 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ จัดหา / ผู้จัดการฝ่ายธุรการ กิจการร่วมค้า ไอทีโอ, บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ทาเคนาคา คอร์ปอเรชั่น, บริษัท โอบายาชิ คอร์ปอเรชั่น
 • พ.ศ. 2537 - 2545 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเครื่องจักรและจัดซื้อจัดหา : โครงการฯ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2533 - 2537 ผู้จัดการฝ่ายเครื่องจักรและจัดซื้อจัดหา : โครงการฯ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2530 - 2533 วิศวกร งานระบบไฟฟ้า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
10. นายธนิน ศรีเศรษฐี
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (โครงการพิเศษ)

อายุ : 41 ปี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท Science in Marketing Communications , Illinois Institute of Technology (Stuart Graduate School of Business), USA
 • ปริญญาตรี Science in Information Systems ,Bond University, Queensland, Australia

ประสบการณ์ทำงาน

 • พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ(โครงการพิเศษ) บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2558 - 2559 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ(โครงการพิเศษ) บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2550 - 2558 กรรมการผู้จัดการ Krescon Co.,Ltd.
 • พ.ศ. 2547 - 2549 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด Natural Insulation (Thailand) Co.,Ltd.
 • พ.ศ. 2544 - 2547 Global Marketing Coordinator Rockwll FirstPoint Contact (llinois, USA)
 • พ.ศ. 2541 - 2543 Marketing Manager Natural Insulation (Thailand) Co.,Ltd.
11. นายวีรชาติ ชินณพงษ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
12. นายเดวิด ซี กรีนแบงค์
ที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชยกรรม

อายุ : 68 ปี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

 • ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชยกรรม บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2557 - ธ.ค. 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชยกรรม บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2556 ที่ปรึกษาทางธุรกิจ ด้านพาณิชยกรรม บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2548 - 2553 ผู้อำนวยการฝ่ายสายงาน พาณิชยกรรม บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
Ver peliculas online