หน้าหลัก > นักลงทุนสัมพันธ์ > สารจากคณะกรรมการ
สารจากคณะกรรมการ

ตลอดระยะเวลาสี่ปีที่ผ่านมา ภาวะการแข่งขันในตลาดงานก่อสร้างยังคงทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้อัตรากำไรในการประมูลงานลดลงต่อเนื่องอย่างยาวนาน อย่างไรก็ตาม นับเป็นภาวะการณ์ที่ดีที่ในช่วงหลังของปีได้มีการเปิดการประมูลโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่หลายโครงการ โดยเฉพาะงานก่อสร้างรถไฟรางคู่และอีกหลายโครงการที่จะมีการเปิดประมูลตามมาในปี 2561 ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นด้วยความพยายามอย่างหนักเพื่อรักษาสัดส่วนทางการตลาดในงานก่อสร้างโครงการพื้นฐานขนาดใหญ่ให้ได้ทั้งในระยะกลางและระยะยาว สำหรับปี 2561 บริษัทฯ มองแนวโน้มในเชิงบวก เนื่องจากการคาดการณ์การลงทุนต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจไทยทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐ ซึ่งพยายามผลักดันการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งสาธารณะทั่วประเทศ และการพัฒนาเขตนวัตกรรมการพัฒนาโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

ในปีที่จะมาถึงนี้ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นในการประมูลงานใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างมูลค่างานในมือให้เพิ่มขึ้นในแต่ละปีให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่วางไว้ และบรรลุถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในส่วนของรายได้จากงานก่อสร้างและผลกำไร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาปรับปรุงและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจ โดยการควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้ดียิ่งๆ ขึ้น ในส่วนของการพัฒนาทักษะของพนักงาน บริษัทฯ จัดให้มี การฝึกอบรมและพัฒนาทักษะการทำงานต่างๆ ในหน่วยงานก่อสร้างให้กับคนงาน การฝึกอบรมด้านความเชี่ยวชาญพิเศษ ให้กับผู้จัดการโครงการและพนักงานหน่วยงานก่อสร้าง การพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับพนักงานประจำสำนักงานใหญ่และหน่วยงานก่อสร้าง ด้วยตระหนักดีว่าการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญในระยะยาว บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักร อุปกรณ์ และระบบนั่งร้านต่างๆ ที่มีอยู่ ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว เพื่อให้การบริการแก่หน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดต้นทุนได้มากขึ้น

สำหรับอนาคตที่สดใสในวันข้างหน้า ผมในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการ ขอขอบพระคุณ ผู้ถือหุ้นและลูกค้าของบริษัทฯ ทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนบริษัทฯ มาโดยตลอด และขอกล่าวคำขอบคุณจากใจแก่คณะผู้บริหาร และ พนักงานทุกคนที่ทำงานหนักด้วยความซื่อสัตย์ และมุ่งมั่นตั้งใจมาตลอดทั้งปีที่ผ่านมา


นายสานติ กระจ่างเนตร์
ประธานคณะกรรมการบริษัท

Ver peliculas online