หน้าหลัก > นักลงทุนสัมพันธ์ > คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
1. นายสานติ กระจ่างเนตร์
ประธานกรรมการ
นายสานติ กระจ่างเนตร์
ประธานกรรมการ

อายุ : 73 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 10 เมษายน 2551

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

การอบรม

 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - พ.ศ. 2548 หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

ประสบการณ์ทำงาน

 • เม.ย.2560 - ปัจจุบัน กรรมการและประธานคณะกรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ก.ย.2555 - เม.ย.2560 กรรมการและประธานคณะกรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2551 - 2555 กรรมการและประธานคณะกรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2544 - 2550 กรรมการและประธานคณะกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2542 - 2544 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2536 - 2540 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัทในเครือ
2. นายกิริต ชาห์
รองประธานคณะกรรมการ/กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
นายกิริต ชาห์
รองประธานคณะกรรมการ/กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 64 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 11 พฤศจิกายน 2554

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาพณิชยศาสตร์ จาก H.R. College of Commerce กรุงบอมเบย์ ประเทศอินเดีย

การอบรม

 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - พ.ศ. 2548 หลักสูตร “Directors Certification Program” (DCP) Class 57/2005

ประสบการณ์ทำงาน

 • ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2554 - 2557 รองประธานคณะกรรมการ/กรรมการ/กรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 27 เม.ย.2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แกมมอน เอ็นจิเนียร์ส แอนด์ คอนแทรคเตอร์ส ไพรเวท ลิมิเต็ด
 • พ.ศ. 2550 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พรีเซียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2532 - 2545 กรรมการ บริษัท พรีเซียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเจ็ท จำกัด
 • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด
 • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
 • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลเบ็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ยูนิสเตรทซ์ จำกัด
 • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด
 • ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เกรนเทรด จำกัด
 • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เปรมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซาท์เทอร์น แอลพีจี ลิมิเตด ประเทศอินเดีย
 • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซีพอร์ทส์ (ฮาลเดีย) ไพรเวท ลิมิเตด
 • พ.ศ. 2542 - 2546 รองประธานคณะกรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2523 - 2546 กรรมการผู้จัดการ บริษัท จี เปรมจี จำกัด (มหาชน)
3. นายคูชรู คาลี วาเดีย
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
นายคูชรู คาลี วาเดีย
กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

อายุ : 55 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 11 พฤศจิกายน 2554

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี - สถิติ, คณิตศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบอมเบย์
 • ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตจากสถาบันผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศอินเดีย

การอบรม

 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - พ.ศ. 2548 หลักสูตร "Directors Certification Program" (DCP) Class 64/2005

ประสบการณ์ทำงาน

 • พ.ย. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง และดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย)จำกัด(มหาชน)
 • พ.ย. 2554 - พ.ย. 2556 กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น(ไทย)จำกัด(มหาชน)
 • 27 เม.ย.2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แกมมอน เอ็นจิเนียร์ส แอนด์ คอนเเทรคเตอร์ส ไพรเวท ลิมิเต็ด
 • พ.ศ.2542 - ปัจจุบัน กรรมการ(การเงิน) บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด
 • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดิ เอเทรียม โฮเต็ล จำกัด
 • พ.ศ. 2537 - 2542 กรรมการ (การเงินและบัญชี) กลุ่มบริษัท แม็กซ์วิน จำกัด
 • พ.ศ. 2540 - 2541 ผู้อำนวยการ (การเงินและการจัดการ) บริษัท ชัวร์เท็กซ์ จำกัด
 • พ.ศ. 2533 - 2537 ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน กลุ่มบริษัท แม็กซ์วิน จำกัด
 • พ.ศ. 2531 - 2533 ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท เอ.เอฟ.เฟอร์กูสัน แอนด์ โค
4. นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/กรรมการและเลขานุการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/กรรมการและเลขานุการบริษัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 49 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 1 ธันวาคม 2552

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8290

การอบรม

 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - พ.ศ. 2558 หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide
  - พ.ศ. 2555 หลักสูตร Company Reporting Program
  - พ.ศ. 2555 หลักสูตร Director Certification Program
  - พ.ศ. 2553 หลักสูตร Company Secretary Program

ประสบการณ์ทำงาน

 • ก.ย. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยงและดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • มี.ค. 2553 - ส.ค. 2555 กรรมการและเลขานุการบริษัท / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ธ.ค. 2552 - มี.ค. 2553 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2547 - 2552 Managing Director, Vice President-Internal Audit (N-Park's Group), Natural Park PCL.
 • พ.ศ. 2543 - 2547 Assistant VP (Budgeting Division), Bank of Asia (ABN Amro Member) / UOB Bank
 • พ.ศ. 2537 - 2543 Accounting Manager, Tax Advisor & Attorney-at-law George & Killeen P.C. Ltd.
5. นายอิษฎ์ชาญ ชาห์
กรรมการ/กรรมการบริหาร
นายอิษฎ์ชาญ ชาห์
กรรมการ/กรรมการบริหาร

อายุ : 29 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 10 เมษายน 2555

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ (การเงินและกฎหมายธุรกิจ) University of Southern California, ลอสแองเจลลิส สหรัฐอเมริกา

การอบรม

 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - พ.ศ. 2554 หลักสูตร Director Certificate Program (DCP)

ประสบการณ์ทำงาน

 • ส.ค. 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการบริหาร บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • เม.ย. 2555 - ส.ค. 2557 กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พรีเซียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลเบ๊กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แมกซ์วิน บิลเดอร์ส จำกัด
 • พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอมบิก้า ทัวร์ เอเยนซี่ จำกัด
 • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
 • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จีพี คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
 • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกรนเทรด จำกัด
 • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูนิสแตรทซ์ จำกัด
 • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แมสโทร คอนโทรส์ จำกัด
 • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ ไลฟ์ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ส จำกัด
 • ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินชัวร์เอ็กซ์เซลเลนซ์ อินชัวรันซ์ โบรกเกอร์ส จำกัด
6. นายวิเทศ รัตนากร
กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจงานอุตสาหกรรมบริการและที่พักอาศัย
นายวิเทศ รัตนากร
กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการฝ่ายปฎิบัติการและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจงานอุตสาหกรรมบริการและที่พักอาศัย

อายุ : 52 ปี

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.BA) มหาวิทยาลัยวอร์วิค (University of Warwick) ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาโท บริหารงานก่อสร้าง (M.SC) มหาวิทยาลัยบาร์ท (University of Bath) ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรม

 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - พ.ศ. 2560 หลักสูตร “Directors Certification Program” (DCP)

ประสบการณ์ทำงาน

 • มิ.ย.2561 - ปัจจุบัน กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจงานอุตสาหกรรมบริการและที่พักอาศัย บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • เม.ย.2560 - พ.ค.2561 กรรมการ, กรรมการบริหาร, ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ม.ค.2560 - เม.ย.2560 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ก.พ.2559 - ธ.ค.2559 ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และกลยุทธ์ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ก.ย. 2555 - ก.พ.2559 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคนิค บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)จำกัด(มหาชน)
 • พ.ค. 2552 - ส.ค. 2555 ผู้จัดการอาวุโส QSHE & Construction Development (Quality Safety Health Environment & Construction Development)
 • พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2551 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายพาณิชยกรรม และผู้จัดการอาวุโสฝ่ายก่อสร้าง บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2541 ผู้จัดการฝ่ายพาณิชยกรรม บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น จำกัด(ประเทศอังกฤษ)
 • พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2538 ผู้จัดการฝ่ายพาณิชยกรรม ควบคุมดูแลงานโครงการแฟชั่นไอร์แลนด์ กรุงเทพมหานคร บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2536 วิศวกรด้านการวิเคราะห์ต้นทุน บริษัท Tara Widnells Ltd. (Australia) สาขากรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2535 ศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านบริหารงานก่อสร้าง (M.SC) มหาวิทยาลัยบาร์ท (University of Bath) ประเทศอังกฤษ
 • พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2533 วิศวกรออกแบบ บริษัท Waterman Consult Engineering Partnership ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
7. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/ประธานคณะกรรมการสรรหา/ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์
กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/ประธานคณะกรรมการสรรหา/ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 47 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 10 เมษายน 2555

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาการเงิน Bentley University สหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ Northeastern University แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา

การอบรม

 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - พ.ศ.2559 Corporate Governance for Capital Market Intermediaries Program 12/2016
  - พ.ศ.2553 Audit Committee Program 32/2010
  - พ.ศ.2553 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 9/2010
  - พ.ศ.2548 Director Accreditation Program 48/2005
  - พ.ศ.2546 Director Certification Program 175/2003
 • สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.รุ่น 9)
 • สถาบันวิทยาการการค้า
  - หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 7
  - หลักสูตร การบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 1
  - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการบริหารงานพัฒนาเมือง (มหานคร รุ่นที่ 1)

ประสบการณ์ทำงาน

 • ก.พ. 2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/ประธานคณะกรรมการสรรหา/ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน
 • เม.ย. 2555 - ก.พ.2556 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย เอวิชั่น จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด
 • พ.ศ. 2548 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2546 - 2547 กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ บีที จำกัด
 • พ.ศ. 2542 - 2546 Country Director, Investment Banking-Thailand บริษัทหลักทรัพย์ ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จำกัด
8. นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/กรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/กรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ : 41 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 6 ธันวาคม 2555

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต พาณิชย์อิเลคโทรนิคส์ Claremont Graduate University, CA, USA
 • ปริญญาโท ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Claremont Graduate University, CA, USA
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรม

 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - พ.ศ. 2556 หลักสูตร Director Certificate Program 168

ประสบการณ์ทำงาน

 • พ.ศ.2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/กรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2555 - พ.ศ.2556 กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการฝ่ายการพาณิชย์ NIDO Petroleum Limited
 • พ.ศ. 2550 - 2558 กรรมการบริหาร Imail Global (Thailand)
 • พ.ศ. 2548 - 2558 กรรมการบริหาร General outsourcing
 • พ.ศ. 2553 - 2557 ประธานบริษัท Inova Co., Ltd.
 • พ.ศ. 2551 - 2557 กรรมการบริหาร Thai-Australian Resources
 • พ.ศ. 2548 - 2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สองน้ำ จำกัด
 • พ.ศ. 2547 - 2548 Associate Director, Ness Consulting
9. นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นางน้ำผึ้ง วงศ์สมิทธิ์
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ : 60 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 8 สิงหาคม 2557

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท สาขาการเงิน Oklahoman State University, ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาตรี แผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม

 • สถาบันพระปกเกล้า
  - พ.ศ. 2560 หลักสูตร การกำกับดูแลสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 17
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - พ.ศ. 2559 ประกาศนียบัตรหลักสูตรกรรมการตรวจสอบ (Advanced Audit Committee Program-ACCP)
 • สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  - พ.ศ. 2551 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - พ.ศ. 2550 ประกาศนียบัตร “Directors Certification Program” (DCP)

ประสบการณ์ทำงาน

 • พ.ศ.2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ก.พ.2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ซีพีออล์ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • พ.ศ. 2560 - ม.ค. 2561 กรรมการอิสระ บริษัท ขนส่ง จำกัด
 • พ.ศ. 2558 - ธ.ค. 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • พ.ศ. 2548 - 2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
 • พ.ศ. 2546 - 2547 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทข้อมูลเครดิตกลาง จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด)
 • พ.ศ. 2545 - 2546 รองผู้จัดการ กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2540 - 2544 ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายรับประกันการส่งออก และการลงทุนต่างประเทศ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ.2537 - 2540 รองผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายธุรกิจธนาคาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ.2537 ผู้จัดการส่วน ฝ่ายธุรกิจธนาคาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ.2534 - 2536 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายกิจการต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
 • พ.ศ.2532 - 2534 หัวหน้าส่วน ส่วนกิจการสาขาต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
 • พ.ศ.2531 - 2532 หัวหน้าส่วนประจำฝ่าย ส่วนกิจการสาขาต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
 • พ.ศ.2529 - 2531 ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน ส่วนกิจการสาขาต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
 • พ.ศ.2527 - 2528 พนักงานส่วนกิจการสาขาต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
 • พ.ศ.2524 - 2525 พนักงานส่วนส่งออก ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
 • พ.ศ.2523 - 2524 พนักงานส่วนบัตรเครดิตต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
10. นายสุพล ทับทิมจรูญ
กรรมการอิสระ
นายสุพล ทับทิมจรูญ
กรรมการอิสระ

อายุ : 67 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 8 ธันวาคม 2558

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา (BS.CE) ประเทศฟิลิปปินส์ Diploma in Highway Engineering, KMIT

การอบรม

 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - พ.ศ. 2548 ประกาศนียบัตร “Directors Certification Program” (DCP) รุ่น 61
 • สถาบันวิทยาการตลาดทุน
  - พ.ศ. 2552 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 9

ประสบการณ์ทำงาน

 • ธ.ค.2558 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • ธ.ค.2554 - 2557 กรรมการ หอการค้านานาชาติ (ICC) ภายใต้สภาหอการค้าไทย
 • พ.ศ.2554 - 2556 กรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด
 • พ.ศ.2555 - 2556 กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2552 - 2555 กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จำกัด
 • พ.ศ.2554 - 2555 กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำกัด กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี โซลูชั่นส์ จำกัด
 • พ.ศ. 2552 - 2554 กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2549 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายแผนธุรกิจองค์กร รักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบุคคลและบริหาร สายพาณิชยกิจและการตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำกัด กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 • พ.ศ. 2548 - 2549 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสสายงานธุรกิจการค้า บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเอทิลีน จำกัด กรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด กรรมการ บริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำกัด รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานพัฒนาและสนับสนุนองค์กร บริษัท ปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
 • พ.ศ.2546 - 2548 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
11. นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
กรรมการ
นายจอห์น สก๊อต ไฮเน็ค
กรรมการ

อายุ : 46 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 10 เมษายน 2556

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ Washington State University
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด Washington State University

การอบรม

 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
  - พ.ศ. 2548 หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)

ประสบการณ์ทำงาน

 • 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ - กลุ่มธุรกิจฮอทเชน บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • ก.พ. 2555 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
 • มี.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
 • มี.ค. 2553 - ปัจจุบัน กรรมการะบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • ม.ค. 2552 - 2558 รองประธาน บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • เม.ย. 2549 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ม.ค. 2554 - ปัจจุบัน Board Trustee, International School Bangkok
 • ม.ค. 2550 - ม.ค. 2552 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • ม.ค. 2549 - ธ.ค. 2549 ผู้อำนวยการฝ่าย Global Sourcing บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 • ม.ค. 2547 - ธ.ค. 2548 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ต.ค. 2545 - ธ.ค. 2546 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เบอร์เกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • ก.ค. 2543 - ก.ย. 2545 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท โคคา-โคลา จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ม.ค. 2541 - ก.ค. 2543 Account Executive บริษัท โคคา-โคลา จำกัด ปรเทศสหรัฐอเมริกา
12. นายแมกซ์เวล วิลเลียม เฟเดอร์บุช
กรรมการ
นายแมกซ์เวล วิลเลียม เฟเดอร์บุช
กรรมการ

อายุ : 44 ปี
วันที่ได้รับแต่งตั้ง : 24 เมษายน 2560

วุฒิการศึกษา

 • ปริญญาโท Master of Business Administration มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท Master of Business Administration London Business School ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
 • ปริญญาตรี Bachelor of Arts, English, College of Arts and Sciences มหาวิทยาลัย Pennsylvania ฟิลาเดเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรม

 • สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  - พ.ศ. 2560 หลักสูตร “Directors Certification Program” (DCP) 235

ประสบการณ์ทำงาน

 • พ.ศ.2550 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการบริษัท Dynasty Investment
 • พ.ศ.2545 - ปัจจุบัน รองประธานบริษัท Varick Realty Corp.
 • พ.ศ.2555 - พ.ศ.2557 Managing Partner บริษัท Arocrest Capital Management
 • พ.ศ.2544 - พ.ศ.2545 รองประธานบริษัท Express, Verizon, Costco, Dish Networks, Direct TV
 • พ.ศ.2542 - พ.ศ.2544 Director of Operations and New Business Development, บริษัท KPE
 • พ.ศ.2540 - พ.ศ.2541 Director, Strategic Growth, บริษัท Spark Management, LP
Ver peliculas online