ถามตอบ
1. หุ้นของ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายอยู่ในตลาดหุ้นใด และมีตัวย่อว่าอะไร?

หุ้นของบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) ซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายใต้ตัวย่อว่า CNT

2. ประเภทกิจการและลักษณะการประกอบธุรกิจของ CNT?

บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมางานก่อสร้างทั่วไป รวมถึงงานออกแบบ จัดหา งานโยธาและติดตั้งงานระบบวิศวกรรมอย่างครบวงจร ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีรายละเอียดของประเภทงานและการดำเนินงาน ดังนี้

1. งานก่อสร้างภาครัฐ

  • งานก่อสร้างอาคารภาครัฐ ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และสถาบันภาครัฐต่างๆ
  • งานก่อสร้างถนนและระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ ได้แก่ งานก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงชนบท (ในกลุ่มผู้รับเหมาชั้นพิเศษ) สะพานลอย สะพานข้ามแยก อุโมงค์ส่งน้ำ และระบบบำบัดน้ำเสีย

2. งานก่อสร้างภาคเอกชน

  • งานก่อสร้างอาคารในภาคธุรกิจทั่วไป ได้แก่ งานอาคารทั่วไปที่มีพื้นที่อาคารในระดับกลาง และระดับใหญ่ อาคารสำนักงาน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล และโรงแรม เป็นต้น
  • งานก่อสร้างอาคารในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและโรงงาน ได้แก่ งานก่อสร้างโรงงานผลิตสินค้า และคลังเก็บสินค้า
  • งานก่อสร้างงานในกลุ่มปิโตรเคมิคอล ได้แก่ งานก่อสร้างระบบท่อทางสำหรับการนำส่งผลิตภัณฑ์ปิโครเคมิคอล และงานก่อสร้างโรงงานสำหรับผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมิคอล
  • งานก่อสร้างในกลุ่มห้างสรรพสินค้า (Hypermarket) เช่น ห้างสรรพสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า ซึ่งเป็นกลุ่มตลาดที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน
3. นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ CNT?

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีขึ้นอยู่กับกับผลการดำเนินงานในปีนั้นๆ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีแล้วของงบการเงินเฉพาะกิจการ (ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน และจากการตีความโดยสภาวิชาชีพบัญชี) หากไม่มีเหตุการณ์จำเป็นอื่นใด และหากการจ่ายปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีสาระสำคัญ

4. สามารถติดตามข่าวสารของบริษัทและกิจกรรมของนักลงทุนผ่านช่องทางใด?

ท่านสามารถลงชื่อที่ Investor Relations E-Mail Alerts. เพื่อรับข่าวสารผ่านทางอีเมล์ได้

5. บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเมื่อไร?

โดยปกติบริษัทจะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปี โดยสามารถดู/ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นได้ที่ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์

6. สามารถขอรับรายงานประจำปี งบการเงิน และสรุปผลการดำเนินงานรายไตรมาสได้ที่ใด?

ข้อมูลรายงานประจำปี และ งบการเงิน ามารถดาวน์โหลดได้ที่ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์ หากต้องการรายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม สามารถส่งคำขอที่ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์บนเว็บไซต์เช่นกัน

คำถามที่พบบ่อยไตรมาส 3 ปี 2557

1. ทำไมผลการดำเนินงานถึงขาดทุน ขาดทุน project ไหน เพราะอะไร ควบคุมต้นทุนไม่ดี การบริหารความเสี่ยงไม่ดี

ผลการดำเนินงานในไตรมาส 3 ขาดทุน เนื่องจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายพิเศษที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้และต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายสำหรับผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งมาจาก 2 หน่วยงาน ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงส่วนงานที่เพิ่มซึ่งยังไม่ได้รับการยอมรับจากผู้ว่าจ้าง ผู้รับเหมาช่วงขาดประสิทธิภาพและล้มละลาย ต้นทุนแรงงานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากแรงงานต่างชาติเดินทางกลับประเทศซึ่งสืบเนื่องจากการออกคำสั่งการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวของ คสช. การไม่สามารถเริ่มงานตามระยะเวลาที่กำหนดได้จากเจ้าของงานทำให้บริษัทต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับต้นทุนค่าเช่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง และสภาพอากาศที่ไม่สามารถควบคุมได้เช่น ฝนตก อย่างไรก็ดี โครงการอื่น ๆ มากกว่า 30 โครงการซึ่งบริษัทได้ดำเนินการแล้วเสร็จหรือคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในปีนี้ ก็สามารถทำกำไรได้ดี ซึ่งบริษัทจะไม่สามารถทำกำไรได้เลยหากมีการควบคุมต้นทุนและการบริหารความเสี่ยงที่ไม่ดี บริษัทต้องขออภัยที่ไม่สามารถแจ้งชื่อหน่วยงานหรือให้ข้อมูลในเชิงลึกมากกว่านี้ได้ เนื่องจากเป็นความลับทางธุรกิจ

2. บริษัท มี risk management หรือไม่ อย่างไร

บริษัท ได้ดำเนินการตามกฎระเบียบข้อบังคับของกฎหมาย ซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนจะต้องมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและตามที่กล่าวไว้ข้างต้นหากบริษัทไม่มีการบริหารความเสี่ยงที่ดี ก็ไม่น่าเป็นไปได้ที่บริษัทจะสามารถทำกำไรในโครงการต่าง ๆ ได้มากกว่า 30 โครงการในปีนี้

3. คาดว่าจะรับผลขาดทุนไปอีกกี่ไตรมาส

ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงที่ไม่สามารถให้ข้อมูลประมาณการล่วงหน้าได้เนื่องจากผิดระเบียบข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แต่สามารถเรียนได้ว่าทั้งสองโครงการดังกล่าวข้างต้นยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าควรจะเสร็จในอีก 2- 4 ไตรมาส ข้างหน้า

4. การลาออกของคุณสมชาย มีผลต่อ vision และ mission หรือไม่ และส่งผลต่อการรับงาน การทำงานหรือผลประกอบการหรือไม่

ในปีนี้โครงการใหม่ ๆ ได้ลดลงเป็นอย่างมาก เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและภาวะตลาดซึ่งเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ดังนั้น การลาออกของคุณสมชายกระทบกับผลการดำเนินงานของบริษัทหรือไม่นั้นจึงเร็วเกินไปที่จะกล่าวอ้างได้ ทั้งนี้วิธีการและการดำเนินการใด ๆ นั้น ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคณะกรรมการของบริษัทเท่านั้น

Ver peliculas online