หน้าหลัก > นักลงทุนสัมพันธ์ > คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ
คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ

คู่มือจริยธรรมธุรกิจและแนวทางปฏิบัติของบริษัทฯ
ขนาดไฟล์: 214 KB.

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความชอบธรรมและมุ่งมั่นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม ซึ่งบริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน จะต้องรับทราบและ ปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือจริยธรรมธุรกิจนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ผู้ถือหุ้นและสังคม

Ver peliculas online